Հասարակագիտություն (8-9-րդ դասարան)

27 Sep 2017

Հայաստան Գրիգորյան, Լիլիա Խաչատրյան

71 դաս

Դասընթացը պատրաստվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան աջակցությամբ։ Դասընթացի բովանդակությունը արտացոլում է հեղինակների տեսակետները։ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան աջակցությունը չի կարող դիտարկվել որպես դասընթացի բովանդակության հաստատում։

Դասեր

Ներածություն․ «:Բունուս» կրթական նոր հարթակ․ Սերոբ Խաչատրյան

Դաս 1․ Մարդու էությունը․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 2․ Մարդը և բնությունը․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 3․ Մարդը և հասարակությունը․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 4․ Արժեքներ․ ներածություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 5․ Ազատություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 6․ Սոցիալական ազատություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս տեսադասի շնորհիվ սովորողը կկարողանա հասկանալ, թե ինչ է սոցիալական ազատությունը, թվարկել ու մեկնաբանել մարդու հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները, հասկանալ ազատության սահմանափակման անհրաժեշտությունը, տարբերակել ազատության դրսևորումներն ու սահմանափակումները:

Դաս 7․ Պատասխանատվություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի միջոցով սովորողը կիմանա, թե ինչ է պատասխանատվությունը, կհասկանա ազատության, անհրաժեշտության և պատասխանատվության փոխկապակցվածությունը, կհասկանա, թե ինչու է պատասխանատվությունը կարևոր հասարակական հարաբերություններում:

Դաս 8․ Պատասխանատվություն (մաս 2)․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կկարողանա թվարկել ու բացատրել պատասխանատվության աղբյուրներն ու տեսակները, կհասկանա պատասխանատու լինելու օգուտներն ու վնասները, կտարբերակի սեփական կամքով մեզ վրա վերցրած և ուրիշների կողմից մեզ վրա դրվող պատասխանատվությունը, կարժևորի պատասխանատվության դերը հասարակության մեջ և սեփական կյանքում։

Դաս 9․ Ֆինանսական պատասխանատվություն․ Արաքս Մանուչարյան

Նախորդ դասին ծանոթացար պատասխանատվությանը: Այսօր միասին պատասխանատվությունը կդիտարկենք ֆինանսական համատեքստում:

Դաս 10․ Հավասարություն. Հայաստան Գրիգորյան

Այս տեսադասի օգնությամբ սովորողը կիմանա, թե ինչ է հավասարությունը, կծանոթանա հավասարության՝ որպես արժեքի զարգացման պատմությանը, կկարողանա թվարկել և մեկնաբանել հավասարության տեսակները /իրավահավասարություն, սոցիալական հավասարություն/, կհամեմատի հավասարություն ու արդարություն արժեքները, կկարողանա արժևորել պետության դերը սոցիալական հավասարության ապահովման հարցում:

Դաս 11․ Հանդուրժողականություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կիմանա, թե ինչ է հանդուրժողականությունը, կհասկանա հանդուրժելու, համբերելու ու անտարբեր լինելու տարբերությունը, կհասկանա, թե ինչ է անհանդուրժողականությունը, կկարողանա տարբերել հանդուրժողականության առավել ընդունված ըմբռնումը ժամանակակից փիլիսոփայական ըմբռնումից, կկարևորի հանդուրժողականության դերը ժողովրդավարական հասարակության կայացման գործում

Դաս 12․ Հոգատարություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կիմանա, թե ինչ է հոգատարությունը, կկարողանա թվարկել ու մեկնաբանել հոգատարության տեսակները, կկարևորի հոգատարության դերը հասարակության կյանքում, կգիտակցի հոգատարության սահմանները։

Դաս 13․ Վստահություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կհասկանա, թե ինչ է վստահությունը, կկարողանա թվարկել ու մեկնաբանել վստահության տեսակները, կկարևորի վստահության դերը հասարակական ու տնտեսական հարաբերություններում, կտեսնի օրինակներ, երբ վստահությունը նպաստել է պետության տնտեսության զարգացմանը։

Դաս 14․ Տոկունություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կիմանա, թե ինչ է տոկունությունը, կծանոթանա տոկունության ուսումնասիրման պատմությանը, կկարևորի տոկունության դերը գիտատեխնիկական դարաշրջանում, կիմանա, թե որոնք են տոկունությունն իր մեջ զարգացնելու համար անհրաժեշտ քայլերը։

Դաս 15․ Արդարություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Այս տեսադասի ընթացքում մենք կքննարկենք մարդկային արժեքներից ևս մեկը՝ արդարությունը։ Մենք կքննարկենք, թե ինչ է արդարությունը, որոնք են արդարության իրավական և բարոյական կողմերը, և ինչ են բաշխման, ուղղման և ընթացակարգային արդարությունները։

Դաս 16․ Արդար որոշումների կայացում․ Լիլիա Խաչատրյան

Այս տեսադասի ընթացքում խոսելու ենք որոշակի իրավիճակներում արդար որոշման ընդունման կամ, որ նույնն է՝ արդարության որոշման մասին։

Դաս 17․ Բարեվարքություն. Զինա Ղուկասյան | Արթուր Փոքրիկյան

Այսօր մենք ամփոփելու ենք արժեքների թեման և խոսելու ենք դրանցից վերջինի՝ բարեվարքության մասին։

Դաս 18․ Առաջնորդություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կհասկանա, թե ինչ է առաջնորդությունը, կծանոթանա առաջնորդ դառնալու վերաբերյալ եղած հիմնական մոտեցումներին, կծանոթանա առաջնորդության հիմանական ոճերին, կհասկանա, թե ինչու մարդիկ ունեն առաջնորդի կարիք, կհասկանա նաև, թե ինչով են տարբերվում առաջնորդն ու ղեկավարը։

Դաս 19․ Ուժ և իշխանություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Փորձենք բացահայտել, թե ինչ է ուժը և ինչ է իշխանությունը, ինչպես նաև որն է ուժի և իշխանության տարբերությունը։

Դաս 20․ Կոռուպցիա (մաս 1)․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կիմանա, թե ինչ է կոռուպցիան, կծանոթանա կոռուպցիայի ծագման պատճառներին, կկարողանա թվարկել ու մեկնաբանել կոռուպցիայի հիմնական տեսակները

Դաս 21․ Կոռուպցիա (մաս 2)․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կհասկանա, թե որոնք են կոռուպցիայի բացասական հետևանքները հասարակության և պետության համար, կծանոթանա կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցներին, կգիտակցի իր սեփական կարևորությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում։

Դաս 22․ Իրավունք և պարտականություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Այս դասը դիտելուց հետո դու կկարողանաս ներկայացնել, թե որ հարաբերություններում են առաջանում մարդու իրավունքների խախտումները և կոնկրետ օրինակի վրա բացատրել, թե որն է իրավունքը և որն է պարտականությունը։

Դաս 23․ Ի՞նչ են մարդու իրավունքները․ Զինա Ղուկասյան

Այսօր սկսում ենք ուսումնասիրել մի նոր թեմա՝ մարդու իրավունքներ։ Այս եզրույթը շատ ես լսել, և այսօր մենք կփորձենք միասին սահմանել իրավունք, մարդու իրավունքներ հասկացությունները և պարզաբանել մարդու իրավունքների տեսական հիմքերը։

Դաս 24․ Մարդու իրավունքների պատմություն․ Զինա Ղուկասյան

Նախորդ դասին մենք ուսումնասիրեցինք մարդու իրավունքներ հասկացությունը և դրա տեսական հիմքերը։ Իսկ որտեղի՞ց, ինչպե՞ս, ի՞նչ պայմաններում և ինչո՞ւ են առաջացել մարդու իրավունքները։ Արդյո՞ք մարդկության պատմության ընթացքում դրանք միշտ եղել են և արդյո՞ք միշտ նույն կերպ են ընկալվել։ Այս հարցերի պատասխաները կփորձենք քեզ հետ միասին գտնել մեր այսօրվա դասի շրջանակներում։ Իսկ այդ հարցում մեզ կօգնի մարդու իրավունքների պատմությունը:

Դաս 25․ Մարդու իրավունքների սերունդներ․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 26․ Մարդու քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքներ․ Զինա Ղուկասյան

Անցած դասին մենք խոսեցինք մարդու իրավունքների պատմության և սերունդների մասին։ Առաջիկա մի քանի դասի ընթացքում ես կանդրադառնամ մարդու առանձին իրավունքներին։ Այսպես, այսօր կքննարկենք մարդու քաղաքացիական կամ անձնական և քաղաքական իրավունքները։

Դաս 27․ Քաղաքական իրավունք․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 28․ Տնտեսական իրավունքներ․ Զինա Ղուկասյան

Այսօր մենք միասին կսկսենք ուսումնասիրել մարդու տնտեսական, սոցիալական, մշակութային իրավունքները։ Ինչպես հիշում ես մարդու իրավունքների պատմությունից, մարդկանց ծանր սոցիալական պայմանները, ցածր աշխատավարձը, աշխատանքային ծանր պայմանները ստիպեցին նրան պայքարել հանուն իր տնտեսական և սոցիալական իրավունքների։ Արդյունքում ամրագրվեցին այնպիսի իրավունքներ, ինչպիսին են նվազագույն աշխատավարձի, աշխատանքային պատշաճ պայմանների, սոցիալական ապահովության, առողջության և շատ այլ իրավունքներ, որոնք մենք հերթով կուսումնասիրենք առաջիկա դասերի ընթացքում։

Դաս 29․ Սոցիալական իրավունքներ․ Զինա Ղուկասյան

Նախորդ դասի ընթացքում մենք ուսումնասիրեցինք մարդու տնտեսական իրավունքները՝ ծանոթանալով սեփականության, աշխատանքի իրավունքներին։ Այս դասի ընթացքում մենք կանդրադառնանք մարդու սոցիալական իրավունքներին։ Ինչպես տնտեսական իրավունքները, այնպես էլ սոցիալական իրավունքներ կոչված են ապահովելու, որ մարդիկ բավարարեն իրենց հիմնական պահանջները, կարիքները (բնակարան ունենալ, սննդով և ջրով ապահովված լինել, կրթություն ստանալը և այլն)։

Դաս 30․ Մարդու կրթության և մշակութաին իրավունքները․ Զինա Ղուկասյան

Բարև։ Նախորդ դասի ժամանակ մենք անդրադարձանք մարդու սոցիալական իրավունքներին։ Այս դասի ժամանակ մենք կուսումնասիրենք մարդու կրթության, ինչպես նաև մշակութային իրավունքները։

Դաս 31․ Երեխայի իրավունքները․ Զինա Ղուկասյան

Անցած դասերի ընթացքում մենք ուսումնասիրեցինք մարդու քաղաքացիական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքները։ Այս դասի ընթացքում մենք կանդրադառնանք երեխաների իրավունքներին։ Երեխա համարվում է 18 տարեկանից ցածր անձը։

Դաս 32․ Կանանց իրավունքներ․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 33. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներ. Զինա Ղուկասյան

Ողջույն: Այս դասի ժամանակ կքննարկենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները, որոնք նույն մարդու իրավունքներն են, սակայն հաշմանդամությունից ելնելով, ունեն որոշակի առանձնահատկություններ։

Դաս 34. Այլ խոցելի խմբերի իրավունքներ. Զինա Ղուկասյան

Դաս 35․ Ժողովրդավարության պատմություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Ողջույն: Եվ այսպես մենք ավարտեցինք մարդու իրավունքների մանրակրկիտ ու, հուսով եմ, հետաքրքիր ուսումնասիրությունը: Դու արդեն գիտես, թե ինչ է իրավունքը, ծանոթ ես մարդու անձնական, քաղաքական, սոցիալական ու տնտեսական իրավունքներին, գիտես, թե ինչպես են այդ իրավունքները պաշտպանվում, ապահովվում ու երաշխավորվում:

Դաս 36․ Ժողովրդավարական հասարակություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի շնորհիվ սովորողը կիմանա, թե որ հասարակությունը և որ պետությունն են համարավում ժողովրդավարական, կկարողանա թվարկել ու մեկնաբանել ժողովրդավարական հասարակության ու պետության հիմնական հատկանիշները, ժողովրդավարության հիմնական սկզբունքները, կկարողանա վերլուծել ժողովրդավարության առավելություններն ու թերությունները:

Դաս 37․ Օրենքի գերակայություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Սովորողը պետք է կարողանա բացատրել օրենքի գերակայություն հասկացությունը։ Սովորողը պետք է կարողանա հիմնավորել օրենքի գերակայության կարևորությունը։ Սովորողը պետք է կարողանա բերել օրենքի գերակայության պրակտիկ օրինակներ։

Դաս 38․ Քաղաքացիություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կիմանա, թե ինչ է քաղաքացիությունը, կկարողանա տարբերակել քաղաքացիություն ձեռք բերելու եղանակները, կտարբերի քաղաքացի, օտարերկրացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ, հասկացությունները, կկարողանա բացատրել քաղաքացու իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում:

Դաս 39․ Որոշումների կայացում։ Քվեարկություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Սովորողը պետք է կարողանա ներկայացնել քվեարկության էությունը որպես որոշումների կայացման միջոց Սովորողը պետք է կարողանա նկարագրել ընտրությունների գործընթացը Սովորողը պետք է կարողանա ներկայացնել ժողովրդավարական ընտրությունը որպես քվեարկության միջոցով որոշումներ կայացնելու ձև:

Դաս 40․ Ժողովրդավարական ընտրություններ․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 41․ Պետություն, պետական իշխանություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կիմանա, թե ինչ է պետությունը, կտարբերի պետություն ու երկիր հասկացությունները, կծանոթանա պետությունների կառավարման ու կառուցվածքի ձևերին, կիմանա, թե ինչու է կարևոր իշխանության տարանջատման սկզբունքը:

Դաս 42․ Օրենսդիր իշխանություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կիմանա օրենսդիր իշխանության ձևավորման կարգը, կկարողանա թվարկել ու բացատրել օրենսդիր իշխանության գործառույթները, կծանոթանա օրենսդիր իշխանության կառուցվածքին, կկարողանա վերլուծել օրենսդիր իշխանության կապն իշխանության այլ ճյուղերի հետ:

Դաս 43․ Գործադիր իշխանություն. Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կծանոթանա գործադիր իշխանությանը, կիմանա, թե ինչպես է գործադիր իշխանությունը ձևավորվում, ինչ կառուցվածք ունի և ինչ հիմնական գործառույթներ է կատարում, կուսումնասիրի ՀՀ գործադիր իշխանության կառուցվածքն ու գործառույթները:

Դաս 44. Դատական իշխանություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 45․ Տեղական ինքնակառավարում․ Հայաստան Գրիգորյան

Այս դասի օգնությամբ սովորողը կիմանա, թե ինչ է տեղական ինքնակառավարումը, կծանոթանա տեղական ինքնակառավարման հնարավոր տեսակներին, կուսումնասիրի ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառուցվածքն ու գործառույթները:

Դաս 46․ Հանրային բարիք․ Արթուր Փոքրիկյան

Այսօր մենք միասին կբացահայտենք, թե ինչ է հանրային բարիքը, ինչու է այն կարևոր քաղաքացիների համար, որն է քաղաքացու և պետության դերը հանրային բարիքներ ստեղծելու կամ առաջարկելու գործում։

Դաս 47․ Մեդիագրագիտություն. Լուրը, լրագրությունն ու հասարակությունը. Գեղամ Վարդանյան

Այս դասի ընթացքում կխոսենք լուրի մասին, կքննարկենք, թե ինչի համար է կարևոր լրագրությունը և ինչու է ազատ մեդիան ժողովրդավարական հասարակության հիմնասյուներից մեկը:

Դաս 48․ «Պահապան շները» լրագրության մեջ․ Արմեն Սարգսյան

Այս դասի ընթացքում դու կիմանաս, թե ովքեր են «պահապան շները», ինչ է փաստերի ստուգումը, ինչպես է լրագրությունը ազդում հանրության համախմբան վրա:

Դաս 49․ Ինչպե՞ս վերլուծել տեղեկությունները․ Լուսինե Գրիգորյան

Այս դասին քննարկելու ենք, թե ինչպես կարող ենք հնարավորինս գրագետ օգտվել լրատվությունից ու մեդիայից, որո՞նք են մեդիագրագիտության հիմնական հարցերը, ինպես տեղեկությունները վերլուծել և տարբերել վստահելին ու կասկածելին:

Դաս 50. Տնտեսագիտության առաջին քայլերը. Արաքս Մանուչարյան

Ողջույն, վերջապես սկսում ենք մեր երրորդ կիսամյակը Այսօրվա տեսադասում դու կսկսեծ ծանոթանալ տնտեսագիտությանը. կիմանաս, թե ինչ է տնտեսությունն ու այն ուսումնասիրող գիտությունը։ Կիմանաս կարիքների ու ցանկությունների մասին, թե ինչպես են դրանք իրագործվում ունեցած եկամտի սահմաններում, և ինչ է սահմանային օգտակարության նվազման օրենքը։ Կսովորես տարբերել կարիքներն ու ցանկությունները։ Կկարողանաս քեզ համար սահմանել ապրանքների եւ ծառայությունների օգտակարության սահմանը։ Եվ իհարկե, կսովորես կարևորել տնտեսապես հիմնավորված ընտրության կայացումը։

Դաս 51․ Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ. Արաքս Մանուչարյան

Ողջույն, Այսօր դու իմանաս, թե ինչ են համախառն ներքին արդյունքը, գնաճը, դրամավարկային քաղաքականությունը, փոխարժեքը, գործազրկությունը։ Կսովորես հետևել ՀՆԱ-ի, գնաճի, գործազրկության ցուցանիշներին, փոխարժեքի տատանումներին և կարևորել տնտեսական զարգացումներին հետևելը։

Դաս 52․ Անձնական բյուջեի կառավարում․ Արաքս Մանուչարյան

Ողջույն, այսօր դու կիմանաս, թե ինչ է անձնական բյուջեն, կսովորես տարբերել եկամուտը ծախսերից և կիմանաս բյուջեի վարման գործիքները։ Նաև կսովորես թվարկել եկամուտների ու ծախսերի տեսակներ, վարել քո անձնական բյուջեն և, իհարկե, կարևորել անձնական բյուջեի կառավարումը։

Դաս 53․ Խնայողություն․ Արաքս Մանուչարյան

Ողջույն, այսօր դու կիմանաս, թե ինչի համար եւ ինչպես են խնայում մարդիկ, կհասկանաս, որ մարդիկ խնայում են որոշակի նպատակով եւ առանց նպատակի, կծանոթանաս խնայողությունները պահելու ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ եղանակներին։ Կսովորես թվարկել խնայողությունը պահելու ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ եղանակաները և, իհարկե, նպատակ սահմանել եւ խնայել այդ նպատակի համար։ Կպատկերացնես խնայողությունների կարևորությունը, կձեւավորես խնայելու մշակույթ։

Դաս 54․ Պարտք․ Արաքս Մանուչարյան

Ողջույն, այսօր դու կիմանաս, թե ինչ է պարտքը, ինչի հետեւանքով է այն ձեւավորվում, որոնք են պարտքի ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ աղբյուրները, պարտապանի եւ պարտատիրոջ իրավունքները եւ պատասխանատվությունները։ Կսովորես թվարկել պարտքերի ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ աղբյուրները և ճիշտ կառավարել պարտքը և կսկսես կարևորել պարտքի դերը։

Դաս 55․ Ֆինանսական որոշումների կայացում․ Արաքս Մանուչարյան

Ողջույն Այսօր մեր ամենակարևոր դասերից մեկն է։ Դու կիմանա, թե ինչ է կողմնակի ճնշումը, գին-որակ հարաբերակցությունը, կծանոթանաս գովազդի տարբեր տեսակներին եւ դրանց ազդեցության ձեւերին և, ամենակարևորը, կսովորես կայացնել ֆինանսապես ռացիոնալ որոշումներ

Դաս 56. Ֆինանսական իրավունքների պաշտպանություն. Արաքս Մանուչարյան

Ողջույն, Այսօր դու կիմանաս, թե ինչպես կարող լինել տեղեկացված, կծանոթանաս քո ֆինանսական իրավունքներին: Կիմանաս, որ պետք է կարդալ պայմանագիրը, մինչեւ ստորագրելը, և այն բոլոր քայլերը, որոնք պետք է անել ֆինանսական ոլորտում խնդիրներ, վեճեր ունենալու դեպքում:

Դաս 57․ Ֆինանսական ծուղակներ․ Արաքս Մանուչարյան

Ողջույն, այսօր կիմանաս, թե ինչեր են ֆինանսական զեղծարարությունները եւ խարդախությունները, այն եղանակները, որոնցով կարող են դրանք ի հայտ գալ և կսովորես դրանց դեմ պայքարելու որոշակի եղանակներ։

Հետազոտություն․ Նախաբան․ Արթուր Փոքրիկյան

Հետազոտության գաղափար և հետազոտական հարց. Արթուր Փոքրիկյան

Այսօր դու կիմանաս հետազոտության գաղափարի ձևավորման և հետազոտական հարցի կառուցման սկզբունքները։

Հետազոտության աղբյուրների ուսումնասիրում․ Արթուր Փոքրիկյան

Ակադեմիական ազնվություն. Արթուր Փոքրիկյան

Այսօր դու կիմանաս, թե ինչ է ակադեմիական ազնվությունը, և ինչու են կարևոր հղումները:

Հետազոտության դիզայն և մեթոդաբանություն. Արթուր Փոքրիկյան

Ողջույն, այսօր կիմանաս, թե ինչ է հետազոտության դիզայը, և ինչպես են այն ստեղծում:

Ընտրանքի ձևավորում. Արթուր Փոքրիկյան

Ողջույն, այսօր դու կիմանաս, թե ինչպես է ձևավորվում ընտրանքը:

Ռեսուրսների պլանավորում. Արթուր Փոքրիկյան

Ողջույն, այսօր կիմանաս, թե ինչ տեսակների են լինում ռեսուրսները, և ինչպես են վարվում դրանց հետ:

Գործողությունների պլանավորում. Արթուր Փոքրիկյան

Ողջույն, այսօր դու կիմանաս գործողությունների պլանավորման հիմնական մոտեցումները:

Համագործակցություն. Արթուր Փոքրիկյան

Ողջույն, այսօր դու կիմանաս համագործակցության կառավարման մոտեցումները և սկզբունքները:

Տվյալների հավաքագրում. Հարցազրույց և հարցում. Արթուր Փոքրիկյան

Ողջույն, այսօր դու կիմանաս տվյալների հավաքագրման երկու մեթոդների (հարցում և հարցազրույց) մասին, դրանց իրականացման հիմնական մոտեցումները և գործողությունները:

Վերլուծություն և արդյունքների ամփոփում. Արթուր Փոքրիկյան

Ողջույն, այսօր դու կիմանաս վիճակագրական վերլուծության էությունը և հիմնական մոտեցումները, մասնավորապես՝ նկարագրական վերլուծությունը:

Հաշվետվության կազմում և արդյունքների ներկայացում. Արթուր Փոքրիկյան

Այսօր դու կիիմանա նախագծի և հետազոտության հաշվետվություններ կազմելու հիմնական սկզբունքները:

Ամփոփում. Արթուր Փոքրիկյան

Գրադարան

Դաս 1․ Մարդու էությունը․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 1. Մարդու էությունը

Դաս 2․ Մարդը և բնությունը․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 2. Մարդը և բնությունը

Դաս 3․ Մարդը և հասարակությունը․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 3․ Մարդը և հասարակությունը

Դաս 4․ Արժեքներ․ ներածություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 4․ Արժեքներ․ ներածություն

Դաս 5․ Ազատություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 5․ Ազատություն

Դաս 6․ Սոցիալական ազատություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 6. Սոցիալական ազատություն

Դաս 7․ Պատասխանատվություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 7. Պատասխանատվություն

Դաս 8․ Պատասխանատվություն (մաս 2)․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 8․ Պատասխանատվություն (մաս 2)

Դաս 9․ Ֆինանսական պատասխանատվություն․ Արաքս Մանուչարյան

Դաս 9․ Ֆինանսական պատասխանատվություն

Դաս 10․ Հավասարություն. Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 10. Պատասխանատվություն

Դաս 11․ Հանդուրժողականություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 11. Հանդուրժողականություն

Դաս 12․ Հոգատարություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 12․ Հոգատարություն

Դաս 13․ Վստահություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 13․ Վստահություն

Դաս 14․ Տոկունություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 14․ Տոկունություն

Դաս 15․ Արդարություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 15․ Արդարություն

Դաս 16․ Արդար որոշումների կայացում․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 16․ Արդար որոշումների կայացում

Դաս 17․ Բարեվարքություն. Զինա Ղուկասյան | Արթուր Փոքրիկյան

Դաս 17․ Բարեվարքություն

Դաս 18․ Առաջնորդություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 18․ Առաջնորդություն

Դաս 19․ Ուժ և իշխանություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 19․ Ուժ և իշխանություն

Դաս 20․ Կոռուպցիա (մաս 1)․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 20․ Կոռուպցիա (մաս 1)

Դաս 21․ Կոռուպցիա (մաս 2)․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 21․ Կոռուպցիա (մաս 2)

Դաս 22․ Իրավունք և պարտականություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 22․ Իրավունք և պարտականություն

Դաս 23․ Ի՞նչ են մարդու իրավունքները․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 23․ Ի՞նչ են մարդու իրավունքները․

Դաս 24․ Մարդու իրավունքների պատմություն․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 24․ Մարդու իրավունքների պատմություն

Դաս 25․ Մարդու իրավունքների սերունդներ․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 25․ Մարդու իրավունքների սերունդներ

Դաս 26․ Մարդու քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքներ․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 26․ Մարդու քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքներ․ Մաս 1.pdf

Դաս 27․ Քաղաքական իրավունք․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 27․ Քաղաքական իրավունք.pdf

Դաս 28․ Տնտեսական իրավունքներ․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 28. Տնտեսական իրավունքներ

Դաս 29․ Սոցիալական իրավունքներ․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 29․ Սոցիալական իրավունքներ

Դաս 31․ Երեխայի իրավունքները․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 31. Երեխայի իրավունքներ

Դաս 32․ Կանանց իրավունքներ․ Զինա Ղուկասյան

Դաս 32. Կանանց իրավունքներ

Դաս 33. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներ. Զինա Ղուկասյան

Դաս 33. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներ

Դաս 34. Այլ խոցելի խմբերի իրավունքներ. Զինա Ղուկասյան

Դաս 34. Այլ խոցելի խմբերի իրավունքներ

Դաս 35․ Ժողովրդավարության պատմություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 35. Ժողովրդավարության պատմություն

Դաս 36․ Ժողովրդավարական հասարակություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 36. Ժողովրդավարական հասարակություն

Դաս 37․ Օրենքի գերակայություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 37․ Օրենքի գերակայություն

Դաս 38․ Քաղաքացիություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 38. Քաղաքացիություն

Դաս 39․ Որոշումների կայացում։ Քվեարկություն․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 39․ Որոշումների կայացման եղանակներ։Քվեարկություն

Դաս 40․ Ժողովրդավարական ընտրություններ․ Լիլիա Խաչատրյան

Դաս 40. Ժողովրդավարական ընտրություններ

Դաս 41․ Պետություն, պետական իշխանություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 41․ Պետություն, պետական իշխանություն

Դաս 42․ Օրենսդիր իշխանություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 42. Օրենսդիր իշխանություն

Դաս 43․ Գործադիր իշխանություն. Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 43․ Գործադիր իշխանություն

Դաս 44. Դատական իշխանություն․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 44. Դատական իշխանություն

Դաս 45․ Տեղական ինքնակառավարում․ Հայաստան Գրիգորյան

Դաս 45․ Տեղական ինքնակառավարում.pdf

Դաս 46․ Հանրային բարիք․ Արթուր Փոքրիկյան

Դաս 46. Հանրային բարիք

Դաս 47․ Մեդիագրագիտություն. Լուրը, լրագրությունն ու հասարակությունը. Գեղամ Վարդանյան

Դաս 47. Մեդիագրագիտություն․ Լուրը, լրագրությունն ու հասարակությունը

Դաս 48․ «Պահապան շները» լրագրության մեջ․ Արմեն Սարգսյան

Դաս 48․ «Պահապան շները» լրագրության մեջ․ Արմեն Սարգսյան

Դաս 49․ Ինչպե՞ս վերլուծել տեղեկությունները․ Լուսինե Գրիգորյան

Դաս 49․ Ինչպե՞ս վերլուծել տեղեկությունները

Դաս 50. Տնտեսագիտության առաջին քայլերը. Արաքս Մանուչարյան

Դաս 2. Տնտեսագիտության առաջին քայլեր

Դաս 51․ Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ. Արաքս Մանուչարյան

Դաս 51. Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ

Դաս 52․ Անձնական բյուջեի կառավարում․ Արաքս Մանուչարյան

Դաս 51․ Անձնական բյուջեի կառավարում

Դաս 53․ Խնայողություն․ Արաքս Մանուչարյան

Դաս 53․ Խնայողություն

Դաս 54․ Պարտք․ Արաքս Մանուչարյան

Դաս 54. Պարտք

Դաս 55․ Ֆինանսական որոշումների կայացում․ Արաքս Մանուչարյան

Դաս 55․ Ֆինանսական որոշումների կայացում

Դաս 57․ Ֆինանսական ծուղակներ․ Արաքս Մանուչարյան

Դաս 57․ Ֆինանսական ծուղակներ

Հետազոտության գաղափար և հետազոտական հարց. Արթուր Փոքրիկյան

Հետազոտության գաղափար և հետազոտական հարց

Հետազոտության աղբյուրների ուսումնասիրում․ Արթուր Փոքրիկյան

Հետազոտության աղբյուրների ուսումնասիրում

Ակադեմիական ազնվություն. Արթուր Փոքրիկյան

Ակադեմիական ազնվություն

Հետազոտության դիզայն և մեթոդաբանություն. Արթուր Փոքրիկյան

Հետազոտության դիզայն և մեթոդաբանություն

Ընտրանքի ձևավորում. Արթուր Փոքրիկյան

Ընտրանքի ձևավորում. Արթուր Փոքրիկյան

Ռեսուրսների պլանավորում. Արթուր Փոքրիկյան

Ռեսուրսների պլանավորում

Գործողությունների պլանավորում. Արթուր Փոքրիկյան

Գործողությունների պլանավորում. Արթուր Փոքրիկյան

Համագործակցություն. Արթուր Փոքրիկյան

Համագործակցություն

Տվյալների հավաքագրում. Հարցազրույց և հարցում. Արթուր Փոքրիկյան

Տվյալների հավաքագրում․ հարցազրույց և հարցում

Վերլուծություն և արդյունքների ամփոփում. Արթուր Փոքրիկյան

Վերլուծություն և արդյունքների ամփոփում

Հաշվետվության կազմում և արդյունքների ներկայացում. Արթուր Փոքրիկյան

Հաշվետվության կազմում և արդյունքների ներկայացում

Քննարկման թեմաներ

Պատասխանատվություն

Հայաստան Գրիգորյան

08 Nov 2017 10
Պատասխանատվություն /մաս 2-րդ/

Հայաստան Գրիգորյան

08 Nov 2017 7
Հավասարություն

Հայաստան Գրիգորյան

22 Nov 2017 6
Հանդուրժողականություն

Հայաստան Գրիգորյան

22 Nov 2017 3
Հոգատարություն

Հայաստան Գրիգորյան

22 Nov 2017 0
Վստահություն

Հայաստան Գրիգորյան

22 Nov 2017 0
Տոկունություն

Հայաստան Գրիգորյան

25 Nov 2017 0
hasarakagitutyn

Rafayel

19 Dec 2017 1
hasarakasgitutyun

Erik Harutyunyan

14 Feb 2018 0
քննություններ

Գոռ Հովսեփյան

18 Feb 2018 0
Քո երազանքը/նպատակը

Արաքս Մանուչարյան

06 Nov 2018 0
Մեդիագրագիտություն

ԱԼԻՍԱ Սարուխանյան

08 Nov 2018 0
Գտի'ր իմ սխալը (կողմնակի ճնշում)

Արաքս Մանուչարյան

14 Nov 2018 0